Hướng dẫn thủ tục đăng ký khai sinh, lấy số định danh cho con mới nhất.

Hướng dẫn đăng ký khai sinh, lấy số định danh cho trẻ mới sinh theo quy đinh Luật Hộ tịch năm 2014 và các văn bản có liên quan.